Student Training for Entrepreneurial Promotion (STEP)

The Student Training for Entrepreneurial Promotion at Godfrey Okoye University

Skills Acquisition Programme (SAP)

The Skills Acquisition Programme (SAP) at Godfrey Okoye University

Academic Service Learning (ASL)

The Academic Service Learning (ASL) at Godfrey Okoye University

GO Combinator

The GO Combinator at Godfrey Okoye University

Skills and Career Enhancement (SCE)

The Skills and Career Enhancement (SCE) & Histopreneurship at Godfrey Okoye University